Algemeen

De attractie(s) worden op eigen vervoer opgehaald.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELUWE FEESTEN, APELDOORN 10-10-2010

Veluwe Feesten gevestigd te Apeldoorn.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer: 50979957

ARTIKEL 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door “Veluwe Feesten”, gedaan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
2. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.
3. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zij vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. De huurder dient bij elke overeenkomst 50 euro borg contant te betalen aan “Veluwe Feesten”. De Huurder ontvangt hiervan een bewijs.
3. Door “Veluwe Feesten” wordt een kopie van het legitimatiebewijs en/of rijbewijs van de huurder gemaakt. Dit wordt uitsluitend gebruikt om de identiteit van de huurder vast te leggen.
4. Zonder borg en kopie van het legitimatiebewijs en/of rijbewijs zal er geen verhuur plaatsvinden.
5. De verhuurder kan zich beroepen op overmacht indien er sprake is van diefstal, brand en of waterschade. Schadevergoedingen zijn dus uitgesloten.

ARTIKEL 3 Prijzen
1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 19% BTW.
2. De genoemde prijzen gelden voor één dag (u haalt de artikelen na de middag op, deze heeft u de volgende dag in bruikleen. De derde dag brengt u de artikelen in de ochtend weer terug). Het moment van ophalen en retourneren gebeurt in overleg met de verhuurder en mag op aangeven van de verhuurder afwijken.

ARTIKEL 4 TRANSPORT
1. De huurder draagt zelf zorg voor de transport van de gehuurde artikelen. De huurder is daarbij verplicht om de artikelen te verpakken zodat transportschade voorkomen kan worden.
2. De huurder dient ervoor te zorgen dat er op de afgesproken dag en tijden de attracties worden opgehaald.
3. De attracties dienen weer schoon ingeleverd te worden.

ARTIKEL 5 Weersinvloeden
1. “Veluwe Feesten” behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van “Veluwe Feesten” de huurovereenkomst ter zake Abraham, Sarah etc. te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geef om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door “Veluwe Feesten” al ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. “Veluwe Feesten” is hierover geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 6 Annulering
1. Bij annulering van een reservering vanaf 48 uur tot 24 uur voor de afgesproken tijdstip wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht, bij annulering binnen 24 uur vooraf opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

ARTIKEL 7 Verplichtingen van de huurder
1. Huurder dient de artikelen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van incomplete spellen, gebreken of andere klachten dient de huurder direct contact op te nemen met “Veluwe Feesten”.
2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zicht houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Veluwe Feesten” aan een ander onder te verhuren, weer te verhuren of aan de andere kant in gebruik te geven.
5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 8 Schade en schadevergoeding
1. Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van “Veluwe Feesten”.
2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal dan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan opblaasobjecten is geconstateerd, zal de schadevergoeding voor “Veluwe Feesten” worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de opblaasobjecten. Deze waardebepaling zal namens “Veluwe Feesten” worden vastgesteld en is voor de huurder bindend.
3. Bij verlies, diefstal, schade, beschadigingen, e.d. dien de huurder hiervan “Veluwe Feesten” onmiddellijk van op de hoogte brengen.

ARTIKEL 9 Beeldmateriaal
1. Foto's van de huurder kunnen ter illustratie op de website en of andere reclame uitingen gebruikt worden.